Yardım ve Öneriler

Sigorta ettiren primlerini ödemezse ne olur? Poliçeyi dondurmak mümkün mü? Bu süre içinde risk gerçekleştiğinde ne olur?

Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında (birikimli sigortalar dahil ) sigorta priminin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir prim taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde, sigorta şirketi sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla prim veya taksitin 1 ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu prim ve taksit ödenmemiş ise sözleşme fesih edilmiş olur. Bu durumda sigortanın risk teminatları (vefat, varsa kaza sonucu vefat, maluliyet gibi ek teminatlar) durur.
Sigorta ettiren kimse, aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödendikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne uymaz ve de sigortayı satın alma (iştira) hakkını da kullanmaz ise, sigortası prim ödemesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur. Bu takdirde sigorta bedeli poliçede ve tarife teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilmektedir.
Bir yıllık hayat sigortalarında, sigorta ettiren primini veya taksitlere bağlanmışsa herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde poliçe temerrüde düşmekte ve temerrüt gününü takip eden 15 gün içinde de prim ödemesi yapılmamışsa bu 15 günlük sürenin bitiminden itibaren 15 gün süre ile poliçe teminatı durmaktadır. Toplam 30 günlük sürenin sonunda prim ödenmemişse sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olmaktadır. Poliçe feshedildikten sonra teminatlar geçerli olmaz ve tazminat ödenmez.

İlgili sorular

  1. Mevcut sosyal güvenlik sistemindeki (SSK. Bağkur, Emekli Sandığı) statüm ve prim ödemelerim ne olacak?

    Mevcut sosyal güvenlik sistemine yapılan ödemeler ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenecek katkı payları birbirlerinden bağımsızdırlar.

  2. Bireysel Emeklilikte sistem nasıl işliyor?

    Risk getiri tercihiniz doğrultusunda şirketin önerdiği ya da kendi tercihinizle emeklilik planları arasından size uygun planı ve yatırım stratejisi seçmeniz gerekmektedir.

Diğer yardım kanallarıDiğer yardım kanalları

Yardım ve Öneriler Ana Sayfa

Telefonda yardım almak için ise:444 0 333 Alo Garanti