Sürdürülebilirlik ve Garanti

Toplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruzToplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruz

Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Göstergeleri

Kurumsal Yönetim ve Ekonomik

  31.12.2014  31.12.2015
Piyasa Değeri (milyar ABD $)   16,71** 10,23
BIST’te Halka Açık Şirketler Arasında Sıralama (Piyasa Değeri)  1 1
Özel Bankalar Arasında Sıralama (Aktif Büyüklüğü)  2  2
Özel Bankalar Arasında Sıralama (Kredi Büyüklüğü)  2  2
Takipteki Alacaklar (%)*  %2,98  %3,21
Hisse Başına Kâr (TL)*  0,87  0,85
Net Gelir (TL)*  3.678.881  3.615.114
Sürdürülebilirlik Komitesi Toplanma Sayısı  4  3

* BDDK konsolide finansalları baz alınmıştır
** G4-22: 2014 için yenilenmiştir.

Çevre

  31.12.2014  31.12.2015 
Fosil Yakıt Tüketimi (MWh)   37.180 48.482
Elektrik Tüketimi (MWh)  116.010 115.693
Kapsam 1 Emisyonları (1.000 tCO2 eşdeğeri)  8,7  11,8
Kapsam 2 Emisyonları (1.000 tCO2 eşdeğeri) 1  57,4 63,9

İş Seyahatleri ile ilişkili Kapsam 3 Emisyonları (1.000 tCO2 eşdeğeri)

 3,7 3,6

Finanse Edilen Faal Durumdaki Yenilenebilir Enerji Projeleri ile Yaratılan

Yıllık Sera Gazı Azaltımı Miktarı (milyon tCO2 eşdeğeri)

 3,2 5,7
Kapsam 1 & 2 Sera Gazı Emisyonlarının Toplam Aktiflere Oranı (tCO2 eşdeğeri/milyar TL)  274,1 270,5
İş Seyahatlerinin Yol Açtığı Sera Gazı Emisyonları (CO2 eşdeğeri/çalışan sayısı)  0,20 0,18
Teknoloji Bazlı Öğrenme Saatlerinin Toplam Eğitim Saatlerine Oranı (%)  18 16
Toplam Kağıt Tüketimi (x1.000 ton)  1,68 1,80
Su Tüketimi (x1.000 m3)  381  270

  Garanti Bankası 2015 yılı için şebeke emisyon faktörünü, Türk Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yayınlanan üretim değerlere dayanarak 0,552 tCO2e/MWh olarak hesaplamıştır; 2014 yılı için bu rakam 0,495 tCO2e/MWh olarak açıklanmıştır.

Müşteriler

  31.12.2014  31.12.2015 
GAS 2 Kapsamında Ziyaret Edilen İl Sayısı  7 3
GAS Kapsamında Görüşülen KOBİ Sayısı  1.835 1.000
Yenilenebilir Enerji Projelerine Sağlanan Finansman Tutarı (kümülatif, milyar ABD $)  3,5 4,0

İnsan Kaynakları

  31.12.2014  31.12.2015 
Kadın Çalışanların Toplam Çalışan Sayısına Oranı (%)   %57 %57
Üst yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı / toplam yönetici sayısı)  21/75 23/75
Ortalama Kıdem (yıl)  7,3 7,6
Çalışanların Yaş Ortalaması  32,6 32,9
Çalışan Bazında Ortalama Eğitim Süresi (saat)  44  44

Sosyal Sorumluluk

  31.12.2014  31.12.2015 
Öğretmen Akademisi Vakfı ile Ulaşılan Öğretmen Sayısı   14.5973 3 122.249
Salt ile ulaşılan kişi sayısı  1.129.111 4  1.638.107

Garanti Anadolu Sohbetleri
Öğrenen Lider Öğretmen” başlığı ile devam eden “Öğretmenin Sınırı Yok” projesinin yanında; “Lise-Öğrenen Lider Öğretmen”, “Çözüm Odaklı İletişim”, “Öğretmenin Kimyası”, “Eğitim Yöneticilerini Geliştirme Programı (EYGEP)”, “Etiketsiz Eğitim” ve “ Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin” toplamı baz alınmıştır.
SALT rakamları 2012 yılından bugüne kümülatif olarak verilmiştir.