Sürdürülebilirlik Politikası

  Toplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruzToplum ve çevreye yarattığımız değeri arttırmak için çalışıyoruz

  Garanti Bankası, Avrupa’da en iyi banka olma Vizyonunu ve etkinliği, çevikliği ve örgütsel verimliliğiyle müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırma Misyonunu güçlendirmek için, faaliyetlerinin sorumlu bir şekilde yürütülmesinin önemini kabul etmekte ve bu Politika ile; Sürdürülebilirlik stratejisini ve bu konudaki tüm çabalarını yönlendirecek ilkeleri belirlemeyi hedeflemektedir.

  Bu ilkeler Garanti Bankası’nın, Türkiye’de karşı karşıya olduğu önemli Sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını etkin biçimde tanımlamasını ve ele almasını  desteklemektedir. Banka’nın Türkiye’deki iş faaliyetlerini kapsayan bu Politika, kurumsal düzenlemeler ve mevzuata uygun olarak geliştirilmiştir ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girmiştir.

  Genel Sürdürülebilirlik Vizyonu

  Sürdürülebilirlik ile ilgili konular Türk toplumunda önem kazanmaktadır ve bankacılık sektörünü artan şekilde etkilemektedir. Garanti Bankası sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermenin Banka’nın uzun süreli başarısında anahtar bir rol oynayacağına inanmaktadır ve sürdürülebilir bankacılığın Türkiye’ye tanıtılması ve uygulanması konusunda lider olmayı amaçlamaktadır.

  Garanti Bankası  Vazgeçilmez Değerlerinden yola çıkarak Sürdürülebilirliği, çevreye ve topluma olumsuz etkileri en aza indirmenin yanında, müşterileri, çalışanları, hissedarları ve faaliyet gösterdiği yerlerdeki tüm kitleler ile uzun vadeli değerleri paylaşarak gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlamaktadır.

  Garanti Bankası, sürdürülebilir bankacılığı teknolojik yenilikler, faaliyetlerinin çevresel ayakizinin yönetimi ve risk yönetimi sistemi kapsamında geliştirdiği sağlam bir çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi  ile hayata geçirmeyi hedefler. Banka aynı zamanda, sürekli gelişim sağlayarak sürdürülebilirlik hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmak için etkin bir örgütsel yapı ve güçlü bir kurumsal yönetim sistemi gerektiğine inanır.

  Bununla birlikte, Garanti Bankası, , küresel seviyede ortaya çıkan en iyi uygulama ve ürün örneklerini tespit ederek yeni fırsatlardan faydalanmak ve Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda lider kalabilmek için emsalleriyle ve tedarikçileriyle işbirliği yapması gerektiğinin  bilincindedir.

  Sürdürülebilirlik İlkeleri

  Garanti Bankası, sürdürülebilirliği faaliyetlerine entegre ederek temel bankacılık anlayışını geliştirmeye odaklanır. Aşağıdaki ilkeler, Garanti Bankası’nın bu hedefleri gerçekleştirmek için alacağı önemleri vurgulamaktadır:

  1- Sürdürülebilir Finans ve Müşterilerimiz

  • Türkiye’ye, bilinen uygulamaların ve ilgili ulusal yasalar ve düzenlemelere uyumun ötesine geçen yeni uygulamalar getirmek;
  • Kredi ve yatırım faaliyetlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Banka ve iştirakleri çapında Çevresel ve Sosyal risk süreçlerini geliştirmek;
  • Müşterileri Sürdürülebilirlik konusunda desteklemek ve onların kendi etkilerini en aza indirmelerini kolaylaştıracak  güvenilir bir danışman haline gelmek;
  • Daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi kolaylaştıracak ürünler ve hizmetler geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin finansal hizmetlere erişimini kolaylaştıracak uygulamaları artırmak, etik pazarlama ve satış ilkelerine bağlı kalmak.

  2- Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri

  • Banka’nın çevresel ayakizini ölçmek,  izlemek,  kaynak ve enerji verimliliğini artırmak için önemler almak;
  • Hedeflenen alanlarda sera gazı salımını ve kaynak kullanımını azaltmak ve maliyet etkinliğini artırmak için hedefler belirlemek;
  • En güncel çevre dostu çözümlerden yararlanmak için tedarikçilerle yakın çalışmak ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymak.

   3- Toplum

  • Doğrudan yapılan katkılar ve karşılıklı fayda sağlayan ortaklıkların geliştirilmesiyle topluma yatırım yapmak;
  • Türkiye nüfusunun yaşamını ve esenliğini iyileştirmek için Garanti Bankası’nın mevcut hayırseverlik ve sponsorluk faaliyetlerini geliştirmek.

   4- Paydaşlarımız

  • Ulusal ve uluslararası seviyede farklı paydaşlar ile karşılıklı iletişimde kalarak en son gelişmeleri takip etmek ve onların görüşlerini karar verme süreçlerine dâhil etmek;
  • Türk toplumu içinde finansal eğitimi ve sürdürülebilirlik bilincini artırmada aktif bir rol oynamak;
  • Banka ve ana paydaşları için önemli olan konularda şeffaf raporlama yapmak.

  5- İnsan Kaynağımız

  • Çalışan memnuniyetini izlemek ve tüm kıdem seviyeleri için adil bir ücretlendirme ve fayda sistemi sağlamak.
  • Çalışanlara sürekli eğitim sağlamak ve  iş  ve günlük yaşamlarındaki aktivitelerinde proaktif biçimde sürdürülebilirlik konusunda inisiyatifler geliştirmelerini ve  uygulamalarını sağlamak.

  6- Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

  • Banka içindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini geliştirmek, uygulamak ve izlemek için etkin bir yönetişim modeli benimsemek;
  • Sürdürülebilir bankacılığı Garanti Bankası’nın faaliyetleriyle, bankanın kimliği ve kültürüne uygun şekilde bütünleştirmek.

  Sürdürülebilirlik Politikası Sorumluluğu:

  Sürdürülebilirlik Politikası’nın onaylanması konusunda Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Politika’nın takibi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yürütülmesi doğrudan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumluluğundadır. Tüm değişiklikler ve düzeltmeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmalı, daha sonra banka içinde duyurulmalı ve  web sitesinde kamuoyuna açık şekilde yayınlanmalıdır.