AlışverişSigortası

.

Sadece Flexi Card'a özel Alışveriş Sigortası ile, satın aldığınız eşyaları kaybolma, çalınma veya zarar görme gibi durumlara karşı güvence altına alın.

Sadece Flexi Card'a özel Alışveriş Sigortası ile, satın aldığınız eşyalar kaybolma, çalınma veya zarar görme gibi durumlarda 60 gün süreyle eşya* başına 1.000, olay başına 2.000 $'a kadar Alışveriş Sigortası kapsamında teminat altındadır.

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

  • Eşyanın kaybolduğunu/çalındığını belirten polis raporu
  • Orjinal slip
  • Orjinal ekstre
  • Satın alınan eşyanın faturası
  • Kart sahibinin beyanı (Kart sahibinin hasarın meydana gelişini anlattığı yazılı döküman)

Hasar meydana gelmesi halinde 444 0 333 Alo Garanti'yi arayarabilir veya şubelerimize başvurabilirsiniz.

Kapsam Dışı Haller

Alışveriş sigortası gemi, motorlu araçlar (Uçak, otomobil ve motosiklet dahil) veya onların motorları, ekipman ve aksesuarları (Araçta kullanılan haberleşme araçları dahil), arazi ve binalar (ev ve konutlar dahil), seyahat çekleri, her türlü biletler, kıymetli evraklar, kambiyo senetler, külçe, nadir veya değerli paralar, nakit veya benzerleri, bitki veya hayvanlar, sarf malzemeler ve dayanıksız mallar, kart hamilinin değişiklik yaparak (kesmek, dikmek veya şekil vermek dahil) bozduğu mallar, ve hizmetler (ürünler, mallar veya binaların bakımı, tamiri veya montajı ya da her türlü mesleki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri ya da her türlü işçilik hizmeti dahil) kapsamaz. Bagaj içinde taşınan mücevherat, fotoğraf makineleri veya video kayıt cihazlarının çalınması veya hasar görmesi halinde, bu bagaj kart hamili tarafından elde taşınmadıkça ya da kart hamilinin kontrolü altında taşınmadıkça, bagaj sigorta kapsamında değildir. Sahtekârlık, suiistimal ve kötüye kullanma, aşınma ve yıpranma, tedrici bozulma, güve, haşarat, zati ürün ayıp ve kusurları, savaş veya her türlü düşmanca eylem (saldırı, isyan veya ayaklanma dahil), bu zararın doğrudan veya dolaylı olmasına, yakın veya uzak tehlike arz etmesine ya da tamamen veya kısmen bu poliçe kapsamındaki sigortalı tehlike veya rizikolardan kaynaklanmasına veya bu tehlike veya rizikoların katkıda bulunmasına veya rizikoyu artırmasına ve kontrollü veya kontrol dışında olmasına bakılmaksızın, barış veya savaş zamanında, atomun yarılması veya radyoaktif güç kullanan savaş silahları ve nükleer reaksiyon veya nükleer radyasyon veya radyoaktif kirlenme; herhangi bir hükümet, devlet, kamu otoritesi veya gümrük idaresi tarafından zoralım ve zapt eylemleri; kaçakçılık riskleri; yasadışı faaliyet, fiil veya eylemlerden kaynaklanan zararlar; doğal afetler (su baskını, fırtına ve deprem dahil), gizemli yok olmadan kaynaklanan veya malın herhangi bir profesyonel taşımacılık firmasının denetim, zilyetlik veya kontrolü altında olduğu sırada meydana gelen hırsızlık veya hasar olayları da sigorta kapsamında değildir. Kart hamilinin satın aldığı eşyanın kayıp veya hasarını önlemek veya azaltmak konusunda gereken özeni göstermediğinin tespiti halinde kayıp veya hasarlar sigorta kapsamında değildir. Kamuya açık yerlerden çalınan mallar, mevcut koşulların izin verdiği zaman ve yerlerde kilit altında olmadıkça sigorta kapsamında değildir. Başıboş bırakılmış araçlardan çalınan mallar veya kaybolan mallar sigorta kapsamında değildir. Çalınan mallar, çalındıkları bu hırsızlığın olduğu yerde polise veya başka bir kamu makamı veya otoritesine 36 saat içinde bildirilmedikçe sigorta kapsamında değildir. Mücevharat ve cep telefonları sigorta kapsamında değildir.

*Alışveriş sigortası eşyanın 75 USD'si sigortadan muaftır.
**Alışveriş Sigortası hizmetlerini almanız için Flexi Platinum Card sahibi olmanız gerekir.

İlginizi çekebilir

Taksidini, faizini,bonusunu hatta şeklini bile siz belirleyin.Taksidini, faizini,bonusunu hatta şeklini bile siz belirleyin.

flexi card